Gạch cao nhôm

TT Gạch cao nhôm Đơn vị Loại gạch
HAL - 80 HAL - 70 HAL - 60 HAL - 50 HAL - 45
1 Hàm lượng Al2O3 % 80 - 85 70 - 80 60 - 65 50 - 55 45 -50

 

0912593386 0983607107