Chất tăng Carbon

ANTHRACITE

Carbon cố định (F.C) : 93PCT tối thiểu

Tro :5.5 PCT tối đa

Chất bốc : 1.5 PCT tối đa

Lưu huỳnh :0.3PCT tối đa

Tổng độ ẩm : 0.5PCT tối đa

0912593386 0983607107