Huỳnh thạch

Thành phần sản phẩm

CaF2 : 60 - 70%

- Al : 1%

- Kích thước hạt : 1- 10mm

0912593386 0983607107