Than cốc

Than cốc luyện kim

Carbon : ≥ 80%

Lưu huỳnh : ≤ 1%

Độ tro : ≤ 20%

Tổng độ ẩm : 12%

V.M. : ≤ 5%

Kích thước hạt : 20-80mm

Kích thước hạt : < 20mm < 5%

Than cốc luyện kim Trung Quốc

Carbon : ≥ 85%

Lưu huỳnh : < 0.7%

Độ tro : ≤ 13%

Tổng độ ẩm : 7%

V.M. : < 1.5%

Kích thước hạt : 20-80mm

Than cám cốc

Carbon : ≥ 70%

Lưu huỳnh : ≤ 2.5%

Tổng độ ẩm : ≤ 12% tối đa

Kích thước hạt : 5 ÷ 30mm : 95%

Kích thước hạt : < 5mm : 5%

 

0912593386 0983607107