Ferro Chrome thành phần Carbon cao

Thành phần sản phẩm

- Si : 4

- Cr : 55 - 60

- C : 6 - 8

- P : 0.05

- S : 0.04

0912593386 0983607107