Ferro Manganese thành phần Carbon thấp

Thành phần sản phẩm

- Manganese ≥ 80

- Silicon ≤ 1

- Carbon ≤ 1.0

- Phốt pho ≤ 0.3

- Lưu huỳnh ≤ 0.04

 

0912593386 0983607107