Ferro Chrome thành phần Carbon thấp

Thành phần sản phẩm

- Si : 1.5

- Cr : 60 - 65

- C : 0.25

- P : 0.04

- S : 0.03

0912593386 0983607107