Ferro Manganese thành phần Carbon cao

Thành phần sản phẩm

Manganese 62 - 65

73

Silicon ≤ 4 1.5
Carbon 6 - 8 6 - 8
Phốt pho ≤ 0.45 0.35
Lưu huỳnh ≤ 0.05 0.03

 

0912593386 0983607107