Ferro Molybdenum

Thành phần sản phẩm

- Si : 1.5

- Mo : 60-65

- C : 0.25

- P : 0.15

- S : 0.2

0912593386 0983607107